Зимувальні ями 2021-2022 рік Львівська область

Перелік зиму вальних ям в Львівській області 2021-2022 рік

Зимувальні ями 2020-2021 рік Львівська область

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКPAЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ЛЬВІВСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ)


НАКАЗ
Про встановлення заборони
вилову водних бїоресурсїв
на зимувальних ямах 


НАКАЗУКЮ

 

1. Забороннтн вилов риби та інших воднх біоресурсів на зимувальних ямах 
рибоrослодарських водних об'єктів Львівськоїї області з 1 листопада до
1 квітня  згїдно лереліку - додатох .N=1


2. Вїд,цїлу oxopoHu аодник біоресурсїа ссРнбоохоронннй патр}гль» (начальнику
sідділу Снсуну vL) забезпечити належну охорону їсць зимування водних
біоресурсів, сrворивши пункти слостереження за їх зимівлеfо з числа державних та
гроrладсь~снх інспекторlв, членів п~ислписько-рноальських товариста, користуначів_~
3. Сектор}r іхтіології та регулювання рибальства Упраалїння розробити заходи
по запобіrанню яаицz задугии та загибслї рнби нзнмовин період 2U2f}-202 1 рокін.
4. Державним інспекторам оповістити через засоби асової їнформації
населення, зацікаал~ні підприємстпа, організаиі'і та міСггену адrлїніс•r-paцiwo про
встаноалення заборонн на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах.

5. Сектору іхтіолоrії та регулювання рибальства Управління сисreматхчно.
станом на 1 -е число кожного місяця, надааати Державному агентству рионоrо
господарства Українн їнформацію про стан зимівлі водних 6іоресуlків у
підкан-ірольних водних об'ектах.
6. Контроль за виконанням наказу запншаю за собою.

 

Заступник начальника 3'правління-
начальинк від~ділу vхорони воднпх біорееурсів
аРибоохоронний патруль» Сисун З.М.

Додаток N! 1 
зимувапьннх я~s


Перелік зимувальних ям Львівської області

Интерактивная карта зимовальных ям Львовской области


І. В межах мїста Старнй Самбір (площа 3 га),
?. В межах сіл ДОлобів та Чайковичі (Самбірський р-н, площа 2 га);
3. В мемах с. Манастирець по течіЇ ріки до впадіння в неЇ р. Верещиия (Городоцький р-н, площа 5 га);
4, Від межі с. Колодрубм проти течії рікн на відс-гані 500М і за течїею рікН нг відстані эU()м
(Миколаївський р-н, площа 3,0 га);
5. Від місия впадїння річки Черничха навпроТи села Крулське (Миколаївський район) до дїляики
на віцстаНі 5{}0 ме-грів ннжче залізннчнбга мОста біля села Ббгбродчиці (Жндачівськнй раrлоН);
6. Ділянка рїки навпроти с. Демидїв, вниз по течії до ЗООм Нижче впадїння рїчки Луг у рїчку
ДНісгер бїля с. Буковина (Жидачівськнй райоН);
7- ДЇЛяНк8 рІкн Н8,вПроТи С. ЗаЛіскИ До 1Ї ДіЛАНки На S1ДДаЛ1 S0OM НН7[{чС ЭаЭіі3ничНОг4 м[1СТа ц С,
Борадчицї (Жидачівський р-н, площа 7,0 га);
$, ВЇд ПСДвІСНQГ0 МбСТЭ в С. NІлиНИGькЯ ДО АіЛЯНFіи р1чкН нS в1ДДЭЛ1 S00м ННжчс 8,вТОМОбільноСС]
мОGТ8 в с.м.т. ЖуравнD (ЖиД3ч]вСЬкий р-Н, плОща $,0 ГZ);
р. Стрий
]. Дїлянка ріки а селі Рибник (біля кзсосної сrанції) (ДрОгобицькин рамбн);
2. ДІЛЯfІКа рЇкИ НЭвпр(}ти С. BeriКHє СиНЬрвиДНо. вни3 пб ТСчіЇ рІки Дб 1Ї ділянки навгтїэоТіі l;_
Тишівннця (Сколівський р-н, площа 3,0 га);
3. Ді:Сянка рі кн иїд с. Jlюбннці до чrсжї с. КоНюхів (Стрийськин р-н);
4_ Ділянха ріхи навпротн м, Стрий (ллоща 5,4 га);
5. Ділянка ріки Навпроти с. Піщани вниз по течії до автомобільного мОсту в місті Жидачів
(Жидачївський р-н);
. ДІЛЯнка ї7ЇЧки Іда В1дСі'аНІ 5(}0м Ни]іСчс аВТ4М061льНОГ4 мОС7д в мІСТ1 ЖиДЗЧів вННЭ ПU тсчі] До Fi
вПадіння річки Стрий в річку Дністер (Жидачівський раман);
р, Опір
І. Ділянка р, Олір від мсжї с. Дубина да місця впадання ії s р. Стрий (Сколівський р-н );
р. Свіуа
]. Ділянха рїки в 5U0м зоні (вниз і вверх по течіі) від автомобільного мосrа аїля с_ Зарічне
(Стрийським р-н);
р. Стрив'яж
І. ДіляІtка рікн вмсlхах с. Лухн до мїеця впадіння в Не'ї р. Болозївка (Самбірським р-н}:
р. ВерещиtІя
І. Діпянка ріки в межах м. Комарно (Городоиькнй р-н, площа 2,0 га);
2. Ділянка рїки в межах с. Великнй Люfiінь (Городоцький р-н, ллоrца 3,0 га).
р. Захілний Буг
і. Ділянка ріки в межах с. Старий Добротаір (Кам'янка-Бузький р-н);
~. Дїлянка ріки иїд с. Городище да нового автомобїльного моста в м. Червонограді (Сакальські-fн
р-н);
3. Діэіянка ріки від старог0 автамобільноrо мосга в м. ЧервоноІраді до греблі с. ЗавишеІІь
(Сокальськин р-н);
4. Ділянка ріки від с. Коибтопи до автомббільного моста в с. Скаморохн (Сокальський р-н, плоrца
15,U гя);
5. j.lілянка ріки від с. Острінцик-Пильннй до ц. Бцськ (Бусъкнй р-н);

. ДіляНка рікм від с. Стремільче до с_ Ствніславчнк fРа.хехівськинј: Р• ЕтР
(<Добротвїрс ьке> воаосаов н ще
. Ді:лянка водосховнща аід БНС Радехівськага иукроваго зааоду до бетонного лаи-рнття
берегаааї лінії а с. Старнн До6ротвір за течіено р, Зах. Буг (Кам'янка-Бузький ранин):
2. ДІЛЯНка ВадосгсоВНЩа ВlД греблl ДобраТвlрсьКоl ТЕС На вІДстанІ 500 м. ПО обмДвІ стороНН;
водосховнще «Великнн Гнаянеиь»
1. Ділннка водасхавнща від водоскиднаго Канапу по обкдві йагл сторангл на вїдстані 3UUм с, Тернавнця
(Яворівський канзл);
водосховнrце <дVІапин Гноянець»
с, Прнлбичї
І. Ділянка водосховкцzа вздон;х бетоНної дамби та з обох їі старін на відстанї 200м (Яворінсьхий
район);
аадосховнще «Гамапіtвкв»
І, На аідстанїі 15р м по обмдві. сroрани злнвнаї гідратехнічної спорудн (Пустомнтівськин район);
водосховище кНедільчинське»
біля с, Зав8дів
Ділянка водосховища аід водоскиднага шлюзу по абидві його стороии на відстані І О(?лі
(іКавківський райан);
водасхавнwе «Добригостїв»
м. СтебНик
1. Ділянка водасховища на відсгані 100м. по обидві старанн від бвтонної греб,зі: (Драгоониьг:міі
ранан);
водосховнще «Яворівське»
і, Дїлянка водасхавнща від водоскиднага шлюзу по обwrдві стороfпи на нїдстан ї )()іa~i
(ЯВорівсhкНН раНоН);
водосховище «Ві;іroжлянське>~
С. В1КtОМЛЯ
1. Д]лЯнка вадосховища а ПроМlжку мі;к старою Та НОваю гlдраспарVдами (АRорlвськНй раноНі;
вОАосхUвНщС [4ПСеЛЯ1>
С. ОССЛЯ
. Дїлянка водосховища вздавж бетанної дамби і по абндаі іі сгоgонк на відстані І 0H1x~
(Яводівський рачон);
в4дDСхоВНще «38вадівц
е. Грушів
. 8іл ежі с, Грушів до мегкї с. Колонкці (Яворівсьхий ранон);
озеро кГэlннна Наварія»
с. Малеиковичі
І. ДіляНка воцонм віід БНС Львівськаї ТЕЦ-І па обидві: сторонн на відстані 500 м(Зстлочівський
ргйон).


Зимувальные ямы в Львівській області, где разрешено, и запрещено ловить рыбу. Отведенные места запрещенных мест, и сроки для каждого водоема.


В комментариях оставляйте свое мнение относительно зимовальных ям на Львівську область. А так же делитесь этой страницей со своими друзьями в соц-сетях. 

Общий рейтинг (0)

0 до 5 звезд

Оставьте свой комментарий, отчет с рыбалки

Оставить комментарий от имени гостя

0 Ограничение символов
Размер текста должен быть больше 100 символов
Ваш комментарий будет проверен модератором, и после проверки опубликуется на сайте.
  • Комментарии не найдены

видео

Все видео